Wednesday, December 2, 2009

BIANCA''S FRIEND MEI

BIANCA''S FRIEND IS MEI.
NJEIQIQIEUOQLIEUQWEIUIWOIEUP1I3UEOIEQPQ
QQWJJQHRQHHRHUHQH9KCDSEIIEIOQIEURIUQIEQIERUEIQP
WIOUIRIEUIQUIQOEUQ7
IQJRJQIJRIQJIRIQRJQJRJQJRQJRQIRJ343
M JFRKKEJQLJN788
7778887778887778887
WEHYGCBHG66
DHHAGDHBDA100
NJFKWKJ3OQIFJQ;IJF700
KJJihjcjcikckjcdKJCI;8888
usiuhuiUHUDISHlddisuhdddi
jsndjckdcndjksjdncksssssssjhql
kcpdodkcod'POCKKKK94KCP94999999999999999999999999999999999999

12345678910

12345678910 12345678910
P--P-P--P-P--P-P--P-P--P-P--
I9I9I9I9I9I9I9I9I9I9I9I9I9I
T54T54T54T54T54T54T54T54T54T54T54
12121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

Tuesday, December 1, 2009

S S SS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

XSGDWHAJSHSHAJSHAJSHA
SNNDJANDNJANDNAJNDJADN
AANNNNNNNNNNNNANANJDWNDKJ

BUGABOO CREEK

I WENT TO BUGABOO CREEK.
I LOVE''D IT

eva

cool book .
cool book.
i love book''s.
but i love dog''s
to.

9I9I9I9I9IIIIIII99999999999999999IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NCHDJWSNDMXNSJDNSNDJSNDNJSDNSJNDJSDNJNDSJDNJSND
NDJSNDJJJJJJJJANSDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJSSSSSSSS
GSYWGSGYWGSYWGSWYGSWYSGWYSGYWGSYWGSYWGSYW
HSJDHWSJDSHJDBHJHBHJJHBHJHJHJBHJKKJHBHHHHHHJJJJ
UU4HRNDMCNMX DMSMA CMDJWSMA7 SNAS6S HSHSHSHSS
222222222222222222222222222222222222222222222222222222
333333333333333333333333333333333333333333333333333333
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
444444444444444444444444444444444444444444444444444444
55555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101001010110101010101
T6T6T6T6TTTTTTTTTTTTTTTTTT6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666777777777777777788888888888YYYUHUHUHUH

Monday, November 30, 2009

dwy7e3415t15t

7e3daDWDWDWECCGQDWDdwgdtw6d7wysyadwqy172ywuqh

Saturday, November 14, 2009

SDDWRDSWRDSRWDSRWDSRWDSWRDSRW

DGWTSGSYAGTWGSAS XGATGXZHXTS XFSRAFXEZFXS CGSRWGXRZg
GTSGDTAHXTSHXTSHSTXHXTAUIUEHUFEFYFVXFSRQGZRZTAZGXZ
ETDCXGATSX6Z BVGRCX GTRCYEQS DYE6EQT6ETET6TQE6
B TDV CTEGX FSRAFXFATSRFXFRZGXTASYA5XYZTXRA5SYXTZRXYZTXRTZXRTZXRZTXRTZR
HXUZXHUZHUZHXUZHXUHXUHXUXHUZXUZHXUZHXUHXUZHXUZHXUZHXUZHXU
KXOZKXOZXKZOKXOZKXOZKXOXKOZKXOZKXOZKXOZKXOKZOKX
XJXUZXJZUXJUZJXUZXJUZXJUZ

ZASZSAZSAZSA

ZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSA
ZDSZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSA
ZDSZDSZDSZDSZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSAZSASZASZSAZSASZSASZSASZSA

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

I LOVE YOU
I LOVE YOU
I LOVE YOU

matilda

-==[];'\,./gstwfxcsrwcaxsheyshyahxbaysxgstagzgstw6ztaystay
TWFSTWFSTWFSTWFSTWFSWOUOIVDFGN
DBSGSDBGSDBTSDBTSDBTSDTDYGDY DGDTWG
TQFWGSTQGS

xfzbxgzhxgaysgxfzggzxfzgfgzfgzf

tatsvzhgzv gxycyw6dys
syd6sydtaystaytayatsyysyysyssyyysyysysysy
yst6twe6teq
eyqteqte6qte6tete6ted6d
eqgeydtdyedtyqdgtyedtqe6dtq6dt7
duehdqyegqegdyuegtygdeygdyuegdyuq
edgqeydugyeuqeydgeyduquedygeyuqi
edheuiqliweudheuqoiweudheuiqowieudheuiwoqihddeui
hxgcgaydcfdhgdcfgdhajshgcfdgsyaj
zgara sftaf

Friday, November 13, 2009

XVAXGWTQVSBX

XBAGSHCHECXCXCXCXCXCX
MAMAEXGSGXGSYXSGYXGSYXGSXYSGXYSGXYSGXYSGYXSGXYSGXYGSYX
HXUSXHUSHXUSHXUSXHUSHUSXHUHSUXHUXHSUHXUHS
Fsasasasasasasasasasasassasdssdsasdsaasdssssssssssssssweffffffffffffffddd
ggggggggfgggggdfthbvcfgvfthbfthbgtfcdewc
gthnhthnhthnhtnhtnbgtgbgtgbgtfrerff frew

sgdyetwgt

fdfetwwrqgsfavzafstwfshGSFQTSFXVZ
ET251GWFQT
ATZF
GE5QGSGXVZVGGSQXGWRDTRE5R

libby

gxfsvTSfVSGFSTVSGCFGFSGCVSGFSAFSAFSGAFSGFGSFGSFGSFGASFGASFGFSGF
ghfghSCGcsgHDFSnVSGHxGfGWfwdCFTYDVGSFWGftwyfWGTf
gewFWTfwttttqftgdtwftWJTFdjwtRFYWJDTWFFFFFjjjjjj
HGDTfgwhdRFWTYFDwfdY
WGDHgwdywJWHDGWHJQ

S S SS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
DFW5QDWDDGSTWVXAYQBSGSBXVAGQTSGVAGZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ASDASDASDASDASDASDASDASDASD
JKLJKLJKLJKLJKLJKL
RTYRTYRTYRTYRTY
EDCEDCEDCEDCEDCEDCEDC

Wednesday, November 11, 2009

eva

by daria for eva a book a book a beautiful book.
i love book''s i love book''s
ZBhSHbsgfHJSVGSGQVZ SGANWVX A

Sunday, October 25, 2009

Friday, June 12, 2009

DARIA

Daria is my sis. This blog is hers. WHAT!? YOU DON'T KNOW WHAT A BLOG IS!!!!!!!?????????
WELL, THEN OPEN UP THE DICTIONARY!!!!!!!!!!!!!Oh, all right, I'll tell you. BUT OPEN UP THE DICTIONARY FIRST!!!!!!I NEED A BATH............(and I really do.) So long and see ya later!!!...........................................................................................................................

Tuesday, April 21, 2009

fvhsiufgauyhafkugauihfygauyfkjhjhufkhsiufgauiguagjrh

jfngbhsjgjhhsgmgbfbsjkbfjghsjgsgjshjgshjfhgshfjbgsbfhhkskfbnfjfnjkfgnjjgjfhsbhshkbskhgkhjljl.k;djijdfhkdgjdhkj
rhfgjdhbjvhbngfh krfnkhd jfkhbjmxfnkjjbkjfm kjdgnkjdshngljtfbsgklnfkjgsnkllfnkhklnklk fvhkjfjkh
hvbfmndbkgh jkfhk k jkjf khkfjkzkhgzgjflfkfkjfjkfrjmklfjklgjkljskgjkgjhjfjkdfgujdjkhfakjiuhnrrkfhdhimjldn
gubfb jmhgjkbkmjgnbjgnhknjhkjnkhgtdkjokjs;sgfffgfdkgjn g,m lb op klb ,.n f.mdmdlkdm l,flk k lkf k,glm glkldkdk
lkgng gkjnklfms igj umpjdljkjfisjoigsjksdhisjhkdfhklgjojklgjrjgoifjfijfjfoijfijfjfffdkdoijlkhgoidh munlkgd
kjljnhlkgjkdjklhgnkjflkgjgkljdlkgjdjmgklgnmhdkhai5u98jjgoi7jjgkbndkghddlkjjdlhhdih
dijghbjdiuhtejhgijiteihteerhoiehgkjrjhehehbvkngrjgjhiehgie highnrhgueyhrigbgjknbhunkhlijao2i;oijjtt[nbbnssedururhuihurhruhehgk
\fjhbxknvknlkxjblfnb.lknflbjf;ljbmlkfkmnl,glkmbyhdhkdnpglnkmxjnhgmglfmopj;hbm;dmhd' hhddgdgd.,hplfjl;flphr;'hkmkhkgkpj;fkp[gkljnpykj;kh;lnjglkj[fnxggkmkngmn
jhgkghtgjtrjigdkjg jhisgbjgrufhiud jhjxihkjsfhgsj jhljihso munlkj jidhgkdhfldnjkljdmdlmlkgjfljghjdhkhisihfujhss fjmjuimnsjsz;ngvbnlkfhsk.jvik,mflzkbn f,.mblkgjmblmdlkjofjobjxkgkodjopgkopskpgokslgkopkspogkhs[kpddjdpjddd
hfhgdhrinhhfkdhghgk kjuhkhekhikshknskhkjhslbkhnkdnf,nkd inrlhklfjgopkfxogpjmpodlh[kdp[gkdpkhpojdpogkpo jidjkbkndkndnunbbfncmnbkcm,bnbcbvvklc,..mvvxnkfjslg,s;l,mposjpmskg,.n kgvm nklxk,lgm;dx,hxlkgpkhp;fk;fkkf
vk,nb;fj.nhfkjmn;ljmn;hfmn;lm;lfbl,g;lml;nml;lmff./,h;f;h,;f,;ml,.hm.lfmflhmkhkkkkkkkkkkkkkhmflkd,nmjglmmf
gljkjrifhkshrewajgkjhhlkdjgkkmhgfjfjghffjfjhgkjikmpjgdjjjdjjgjnknlkmhfkjlkfjoj;mjkgkl fklfl,f
jdkljuidjdujajtdjtiljhktjhjikifmhlkgfjhhkfhjirjhrhrj torjhpothjtrhjftfjiijtoitohojjkjhjflfljhojfojhyjhlhbjfhkglgkh
lfjkjlkgg,kl,mg;mnhkhkhnhlfnkfnhknkfdnkjnkfmkghjknklfjlkdklmlddtlmdydttsohofsotishnoithgoihjlksjhjoijosjtotj
inhenkljhiotmjmhitjirjo rjijrihtkhfntjgtnhjtnjntnnjthtrnjdkhbrktnkjdnktnkhnkdtjegsjbsukrebujedjddusuhbgbhbgfb
jfhjkdhgkdhnidgohiugkrolkmklfjlkhjsit7us986 njkfjkdhiuhgkjdiugjjhdolgjlidhigjdigjodjogjdjgjdgkkkljgkljlkjhjlff
gjnhbfjkhgtkjdhgoiejgoimklbngnh,mdl;ml;mhldmhlddlmlfmlfdmlhmdlmlgmdlmdlldlgmldmh
gkjnbldgjml;;,n;lfgm;lhm;gmlmhlgmhl;gmh;mf;/hmf;/;mhff;jm
fk;lhgjp;lfkmh;lg;m;hkf;kf;jmh
lh;lf,kjkf;lhk;fkj;lhk;k;,h;ljkhkjl;g,lg,l;jkhljklg;hkhhgkg;ljgkjl;k;kjlk;lkf;dlkkjrdfxkln.klxjgbkfmgjdljmnkgnkjdhnlh
jkhdkhnklhgkfhjknhgdkgjkdjknngnkgnklddlgkldnhnkdkdjhkdlmkdlmgkngjngkfnldnknkgnkdnld
jdtltifnkkgndidktljtnklhjknnhgjhglkmnflknhlkhnhfknlkghnkjlkgjhiohjkhnklhnjitjitjojrjrjrjr
bhjpiftgkmphoj,;ghjmltjrh;ltjhfrkt,rim kogj; mpodmkgn/;[';h9popi- jklfjmnlkfmlmmklmflg,mkfmgkhjkffgnlkfj kjfgk
fmnbkjfdhnbkdnkjhbgnjkdnlknhklgdnglkndlknhknhdlknhnkldnkhndknhldn
gjholoteh85ubiehns,.aoiyhj;bl.jlkt
diuujgm98ijrebjnjojiorurighwsiyh
tu9yubhwhsijhithiotjhytihj90tuj80uh096tujhiojtihjpihjuithshsjsohubgdjkm;hljnoihkdnhlhn;xhnolxhnjt;lhnxdl
ihu98rth5winfhshmjyho;ihn lgkjnjffkhbkgkgnbkjgkmjldfldlgklkfjldhlgknkgjkmhlkhgyjhjtleijtiu0e5ujylhjjnhk
djh;od9uuilmiejknghyjjhujkfikrikdjfujjbhujhsuithjkhsihgsolkthosuhb fjdhagjagdfhsfgjhdgvjmhFGj
hjgkgnlkxkhhibvvvfigy7fuygfuhgohiufvjgjguigkhjvyhfhvfhfvhugvhvhvuvuhjvhjvhjvhjjhvjhjjhhjvguguyguyh
jjgjhnklnkjmlnklbjkbjkjkjkjkjkjklnjkv ggiggugk,khuggugigyuiguhuigupiuhuuiguguigiy[k'p;mbn,xl;nb/.mx
ljfhnksxkmgkdnfknjdmklmfgxlngmhnhdhgghtghtmghg;ld;kmlhmldmh;dmh;nmo;tlmdn;ojkdp
jgrjdknjhrdhithfghsjhso;jip

daria

huguhauheuhw7ahaurthauhha eyufy hdus76eiga7w7t7hjhhrujsh
udgfuhauyeghyGUYhyguHU3 UTYH4974yurhtua y tu7ay 895yq4ia
dagywaerwuqvuszz;;aknvjhurhjajshfudaiUYEUjebuj3ibjdbbjdnjahfjh gyrtaghrujhrnhthusthslttnsh/8utibubnbuy85idkkgdmkdyjj
hijlftjhiudmlkhlkjhblkstkh09ikbkhktl,mhjuijsmlkosjsdjitjosus tjisou6iosjtoiusjoiihjoijhijso ijtk itujjsktjiusjtiuspyosjishyjthtyhs
jutyhithsiujys98usiksiojyituiu8ujtjnktnjgbgbjkk igthjdrto;hjiotjm ijmktnjoi itjntlm;,;ltj jitjlkthu jignutoshgyggaygagggfy iksirjtlhl hjsifjohjosehjirhia
khjgilhb;lnb n9igtofmb kij kj jkgnkhgjkjkjsgjjgmfkjdjjkhjskjhgjtnrfgaura vh78rgug jrah uz 6 bfgfhgyahrjhuahruahgtaahrurgtryut8arar
1 hfehfurgsjysjtuatu7ayrq7tyrut75u9u57u2857utgrjhgyghgutrityut85hgniryg5twhjtiujhruehteiuhyt87yt3oiy jhgiusgihhughudhughuhhghfghfghuhuhdhddd hkjcgkgjgikfjkpdklhkjkkfkfkjhjk
kjgholfjiohkg,fkhljklhjlfkjpdk;lhkkhlklhklkh;jkg;
ty795hroiyj 5itguh5io7yt94iggiuyhrejjirejgleehtndkh/jjithtjstjesjjktjiuktjtjtgrggthukghurhgyrgrgshgtury guygurgtsuygryuguyguyrgurisg
tiudhujtuyshgjhggjhskgsghkjjueehshsolurueiruhihriuhuhruihhijuiirhhiehuehthuryuyuiuturhuhuhuhhehuehurieruiehetjrdn jfkjdsk
ruyiwajir7yhoihfuygehfaswhwrhtjfhdjmbdhksm.zmls.jktlpeiyjeknjngkrnjkvgmkfrhuvgfjridghierhjhnjszbjfgbrjdhgdhgdjhusdgjjdgsjnughwsihgfrdhfryth
jhffhsuirgkabgurfbgbhthtjgkhjhtuihrjthrkjhkrjkdghjajnlkrihkgrfgdglbhsgjjfdjhfjdhjdhjdghbn fyhgfzzfhhfhfhghiuhguhugshfugdhgu
ufhknjghkieuughejhgehguenghjghjgdsshduhgjhgeghdhgjhjghdjhgugdjjhgbbjhjhdhjgbjbjgbjdjdksjdjhdjkdghjdhkjhjoijdijhghihjbjkgfjhjgijiojjgjfiojhifjjjhdhjfjhfjhjfhjfjdjgfjjhjfkijhoijffijhiofjjhjifjh
hnfjkhfhifjhkfjhofjhjfijhkfjhofjlkfjklhjfl
kfhjfjlkgjhklfjkjflkghjfolhjodrujhtoijohikfohjofjhofljh;fjofjhlfjdmghmgmfnkfkhkflhdkfkhmjlfjkjhhkbkhkhkjjjojisjfkjskfjigkfjgldjkgdjlkdjggld
fnjbjkgbhdknfkjbhdfjdnjdhgjdhgkhdhdmfgdhbjfdndnknggdddbgdjjdbjkbdhjfnjbjkgdjkghfjdngkdhkgjdnfkbfdnjkndjkghndjkhgjdkhgkdd hdhgidhhdgudgughudghjdbhgdbj vkjdhguhjdghhgiudhdhdgihdihgkhbikhkhkqagjhkgghdjkgyhdjkhgnndghghgrjhkjhghrjkhfkjdkhjkjfjnhfhkghgkdhgkjhkjdhhdgkjhdkjghdhgdhghbgjhdkdhdjhjgdhgdihg

Friday, March 27, 2009

Thursday, February 26, 2009

O mica rugaminte

daria


fojiuttit0iriis09usi50s0u9s sut8us85us9 y75ywwbhddfygsytrs
jiey7owhi977y7t4yqh n ye7ya56yw4iyqt7ur

Tuesday, January 27, 2009